مدیر پرستاری
 نام و نام خانوادگی:
مینا صادقی
 سمت :
مدیر دفتر پرستاری
مدرک تحصیلی :
کارشناس ارشد پرستاری
 
 
 
 
  
 
تلفن : 4294-4292
 شرح وظایف و برنامه ها:
 

مدیر خدمات پرستاری ( مترون ) در مراکز بهد اشتی ، درمانی و توانبخشی ، پرستاری است که اداره واحد پرستاری مرکز مربوطه را به عهده وارد .
شرح وظایف مدیر خدمات پرستاری با تکیه بر رعایت منشور حقوق مددجو و مبتنی بر فرآیند پرستاری و استاندارد های مراقبتی به شرح ذیل می باشد :
1-برنامه ریزی در زمینه های ارتقاء کیفی و بهبود مستمر فعالیت های ارائه خدمات مددجویان
2- گردآوری اطلاعات از :
-مرکز شامل : نمودار سازمانی مصوب ، هدف ، نوع فعالیت ، گزارشات ماهیانه و سالیانه ، گزارش حسابرسی پرستاری ، پرونده های کارکنان ، مصاحبه با کارکنان
-مددجویان : برحسب نوع بستری ، نیاز مراقبتی ، خدمات ارائه شده
-منابع شامل نیروی انسانی ( پرستاران ، بهیاران ، کمک بهیاران ، تکنسین ها و کاردان اطاق عمل و هوشبری و سایر کادر وابسته ) ساختار فیزیکی ، امکانات و تجهیزات
3-شرکت فعال در نهادهای سیاستگزاری ودیگر کمیته های درون سازمانی
4-تعیین اهداف ( کوتاه مدت ، میان مدت ، دراز مدت ) مبتنی بر نیاز ها جهت تأمین حفظ و ارتقاء سطح سلامت و رفاه اجتماعی مددجو ، بیمار با توجه به خط مشی های مرکز متبوع و پیشنهاد به مقامات ذی ربط
5-تعیین خط مشی و اتخاذ روش های مناسب و تعیین جدول زمانبندی برای رسیدن به اهداف مورد نظر
6-برنامه ریزی جهت تشکیل و سرکت در کمیته های خاص به شرح وظایف مدون ( آموزشی ، پژوهشی ، کنترل و نظارت کنترل عفونت و ...)
7-ارائه راهکار بهینه به مسئول و ایجاد شرایط مناسب جهت استفاده بهینه از منابع موجود به منظور دستیابی به اهداف مورد نظر.
8-تدوین و اجرای برنامه های آموزش به بیمار و خانواده در سطوح مختلف پیشگیری
9-ایجاد هماهنگی و مشارکت فعال در برنامه ریزی های بهداشتی ، درمانی و توانبخشی مرکز
10-جلب مشارکت تیم بهداشتی مرکز برای دستیابی به اهداف
11-ایجاد همانگی در برنامه های آموزشی بالینی دانشجویان گروه های پرستاری
12-مشارکت در تنظیم بودجه جهت فعالیت های مرکز
13-تعیین و پیشنهاد بودجه مورد نیاز و اولویت بندی آن ها جهت اجرای برنامه های پرستاری
14-مشارکت در طرح پژوهشی
15-برنامه ریزی و پیشنهاد جهت پیشگیری از عفونت ( کنترل عفونت )
16-انجام برنامه ریزی و همکاری با سایر واحد های ذی ربط در جهت ارتقاء دانش و مهارت حرفه ای کارکنان پرستاری
17-ارائه راهکارهای اساسی در برنامه ریزی جهت تأمین رفاه کارکنان تحت نظارت با همکاری سایر واحد های ذی ربط
18-تعیین برآورد سطوح مختلف نیروی انسانی مورد نظر بخش های پرستاری براساس استاندارد های ملی
19-تعیین حدود و انتظارات و عوامل عملکرد های در رده های مختلف شغلی با توجه به امکانات و شرح وظایف مصوب
20-بکارگیری نیرو های انسانی براساس توانایی افراد در شیفت های مختلف کاری
21-پیشنهاد و مصاحبه با داوطلبان و انتخاب افراد صلاحیت دار و معرفی آنها به کارگزینی جهت بکارگیری
22-پیشنهاد انتصاب و انتقال کارکنان تحت نظارت به ریاست مرکز جهت واحد های ذیربط
23-تصمیم گیری در مورد مرخصی ها ، مأموریت ها و..... کارکنان گروه پرستاری
24-رهبری و هدایت واحد های ذی ربط در جهت تحقق اهداف سازمانی
25-ارائه الگوی مناسب پرستاری با برقراری ارتباط موثر ، عملکرد مطلوب ، حس رفتار شغلی و....
26-اتخاذ تدابیر لازم و ارائه راهکار های اساسی در جهت ایجاد تقویت انگیزش در کارکنان ( تشویق و تنبیه ) گروه پرستاری
27-اداره جلسات داخل و خارج مرتبط با وظایف واحد ها
28-تشکیل و اداره جلسات اختصاصی و ویژه در جهت حل مشکلات واحد های ذیربط به بهره مندی از فن آوری ها علمی حل مسأله
29-تأمین نیاز های آموزشی کارکنان شامل : آشناسازی پرسنل جدید الورود با مقررات خط مش ها

 
تاریخ به روز رسانی:
1399/03/08
تعداد بازدید:
1785
بیمارستان حاج محمد اسماعیل امتیاز و فوریت های جراحی شهید رجایی شیراز
کدپستی: 7194815711 
تلفکس : 36248980 071             تلفن: 07136364001                   Email:rajaeehospital@sums.ac.ir
پیامک رسیدگی به شکایات، انتقادات و پیشنهادات : 50002070003331
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به بیمارستان حاج محمد اسماعیل امتیاز و مرکز فوریت های جراحی شهید رجایی شیراز می باشد.
Powered by DorsaPortal