معاونت خدمات پرستاري

مریم حصیرباف                                 

تحصیلات:  کارشناسی پرستاری 
               کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی 
                               

 

شرح وظایف و برنامه ها:

 

 
 1. گردآوری اطلاعات از بخشهای درمانی جهت ساماندهی نیروهای پرستاری
 2. شرکت فعال در نهادهای سیاستگزاری و دیگر کمیته های دون سازمانی
 3. ارائه راهکار بهینه به مسئول و ایجاد شرایط مناسب جهت استفاده بهینه از منابع موجود به منظور دستیابی به اهداف مورد نظر
 4. جلب مشارکت تیم بهداشتی مرکز برای دستیابی به اهداف
 5. برنامه ریزی و پیشنهاد جهت پیشگیری از عفونت (کنترل عفونت)
 6. رائه راهکارهای اساسی در برنامه ریزی جهت تامین رفاه کارکنان تحت نظارت با همکاری سایر واحدهای ذی ربط
 7. تعیین برآورد سطوح مختلف نیروی انسانی مورد نیاز بخش های پرستاری بر اساس استانداردهای علمی
 8. تعیین حدود و انتظارات و عوامل عملکردی در رده های مختلف شغلی با توجه به امکانات و شرح وظایف مصوب
 9. بکارگیری نیروی انسانی بر اساس توانایی افراد در شیفت های مختلف کاری
 10. پیشنهاد و مصاحبه با داوطلبان و انتخاب افراد صلاحیت دار و معرفی آنها به کارگزینی جهت بکارگیری
 11. پیشنهاد انتصاب و انتقال کارکنان تحت نظارت به مدیریت پرستاری جهت واحدهای ذیربط
 12. تصمیم گیری در مورد مرخصی ها ، ماموریت ها و ... کارکنان گروه پرستاری
 13. اتخاذ تدابیر لازم و ارائه راهکارهای اساسی در جهت ایجاد تقویت انگیزش در کارکنان (تشویق و تنبیه) گروه پرستاری
 14. تامین نیازهای آموزشی کارکنان شامل : آشناسازی پرسنل جدید الورود با مقررات خط مشی ها
 15. نظارت بر اضافه کار و نظام نوین پرسنل
 16. پیگیری تمام امورات پرستاری در غیاب مدیر پرستاری
 17. سایر امور محوله طبق نظر مقام مافوق

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-9-28 8:45        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ