سوپروايزر آموزشي - رابط آموزشی

   مسئول:         

مینا صادقی                                                                                 مینا صادقی

تحصيلات:

كارشناسي ارشد پرستاري 

   
   

سوابق شغلي

 پرستار بخشهای ویژه بیمارستان شهید رجایی

سوپروایزر بالینی بیمارستان شهید رجایی

سوپروایزر icu fix بیمارستان شهید رجایی شرح وظايف:

 
 

سوپر وايزر آموزشي پرستاري است كه مسئوليت هاي فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي پرستاري و مامائي مركز آموزشي – درماني و توانبخشي تحت نظارت مدير پرستاري و جهت اهداف سازمان را بعهده دارد . شرح وظايف سوپروايزر آموزشي براساس اصول مديريت بشرح زير مي باشد :
1) تعيين اهداف آموزشي ( كوتاه مدت ، ميان مدت ، بلند مدت )
2) تعيين نيازهاي آموزشي ( مددجو و خانواده ، رده هاي مختلف كادر پرستاري و مامائي و كاركنان جديد الورود )
3) تعيين اولويتهاي آموزشي و تدوين برنامه هاي آموزشي مستمر و مدون جهت رفع نيازهاي آموزشي
4) اجراي برنامه هاي آموزشي با همكاري ومشاركت ساير گروهها
5) تهيه و تنظيم ابزار مناسب جهت ارزيابي عملكرد و فعاليت هاي آموزشي بخشهاي مرتبط
6) تهيه و تنظيم ابزار مناسب ارزيابي خدمات پرستاري و مامائي مورد نياز مددجويان
7) هماهنگي در اجراي برنامه كارورزي دانشجويان و كارآموزان گروههاي پرستاري و مامائي
8) پيشنهاد تهيه كتب ، مجلات ، جزوات و وسايل كمك آموزشي جهت ارتقاء سطح آگاهي كاركنان گروه پرستاري و مامائي
9) تشكيل كميته آموزش پرستاري
10) هماهنگي جهت تشكيل و شركت در كلاسهاي آموزش مداوم و برنامه جامع آموزشي واحد ذيربط
11) پيشنهاد ايجاد زمينه هاي تشويقي جهت مشاركت فعال پرسنل در فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي
12) همكاري و مشاركت در نظارت و كنترل واحدها جهت نياز سنجي آموزشي كاركنان و مددجويان
13) همكاري و هماهنگي با سوپروايزر باليني و كنترل عفونت در امر آموزش
14) همكاري و هماهنگي با سرپرستاران و مربيان در جهت ارتقاء سطح آموزش
15) برنامه ريزي و شركت فعال در سمينارها ، كنگره ها جهت ارائه روشهاي اثر بخش و موثرتر در ارائه خدمات پرستاري و مامائي
16) ارائه تازه ها و نتايج تحقيقات جديد ( به شكل كنفرانس ، جزوات / پمفلت و ... )
17) همكاري و مشاركت در انجام طرح هاي پژوهشي
18) هدايت و آموزش كاركنان در راستاي :
الف – حسابرسي كيفي خدمات پرستاري
ب – ارزشيابي عملكرد كاركنان در ارائه خدمات
ج- ارزشيابي عملكرد كاركنان در ارائه آموزش به مددجو و خانواده
19- هدايت و آموزش كاركنان در اجراي برنامه هاي آموزشي واحدهاي ذيربط
20- هدايت و آموزش در جهت تهيه جزوات ، پوسترها ، فيلم ها و پمفلت هاي آموزشي جهت كاركنان و مددجويان
21- ثبت و گزارش و پاسخگويي كليه فعاليت هاي آموزشي به مدير خدمات پرستاري
22- كنترل و نظارت بر آموزش هاي انجام شده در واحدهاي ذيربط با استفاده از ابزار مناسب
23- كنترل و نظارت بر وجود امكانات و شرايط آموزشي در واحدها
24- ارزيابي اثربخشي آموزش هاي انجام شده از طريق :
- كنترل حسابرسي كيفي خدمات ارائه شده
- بررسي رضايتمندي مددجويان
- بررسي رضايتمندي كاركنان پرستاري
25- كنترل و نظارت بر شركت فعال رده هاي مختلف پرستاري ( در شيفت ها ي مختلف ) در برنامه هاي آموزشي براساس سرانه آموزش پرستاري
26- مشاركت در كميته ارزشيابي كاركنان

27- شركت در كليه جلسات آموزشي مرتبط پرستاري

منبع :دفتر حقوقي وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-24 7:56        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ