اعتبار بخشی آموزشی شامل 9 حیطه و 81 سنجه می باشد.

مسئول اعتبار بخشی در بیمارستان رجایی جناب آقای دکتر خلیلی و کارشناس واحد سرکار خانم عارف پور میباشند.

مدیریت آموزشپایش و ارزشیابیهیئت علمی
فراگیران و دستیاراناورژانس و پارکلینیک
برنامه ها و فرآیندهای بیمارستانیحفظ حقوق و امنیت بیمارانپژوهش های بالینی
   
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-6-17 10:54        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ