اعضاي كميته حاكميت باليني

آموزش و يادگيري

استفاده از اطلاعات

مميزي باليني

اثر بخشي باليني

مديريت خطا

مديريت نيروي انساني

تكريم بيمار و همراه

مطالب آموزشي
فرم های مورد نیاز
دستورالعمل های حاکمیت بالینی
پمفلت های آموزشی

آزمون هاي حاكميت بالینی

         

مفاهيم حاكميت باليني

اقدامات صورت گرفته در راستاي حاكميت باليني

كتابچه آموزشي حاكميت باليني

كتابچه ايمني بيمار

 ارزشهای محوری بیمارستان شهید رجایی (تروما)

چارت سازمانی واحد حاکمیت بالینی 

منشور حقوق کارکنان


 
شوخي با 20 استاندارد ضروري ايمني بيمار به زبان تصاوير


                معیارهای جدیداعتباربخشی                        


فرم گزارش خطاي پزشكي


چک لیست خود ارزیابی


سیستم بیمارستان شهیدرجایی 

لیست پروسیجر های که نیاز به اخذ رضایت آگاهانه دارد

چارت بحران

 منشور حقوق بیمار

چارت بیمارستان

فرم گزارش ثبت خطا

کتابچه اعتبار بخشی

فرآیندهای ارتقا یافته برتر 96


فرآیندهای اصلی مرتبط به ارباب رجوع
  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-11-14 10:58        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ