مسئول واحد: خانم ادريسي

مدرک تحصیلی: کارشناس تغذیه و رژیم درمانی

سوابغ شغلی:

-  کارشناس تغذیه بیمارستان و مرکز بهداشت فیروزآباد در سال 87

-  کارشناس تغذیه بیمارستان و مرکز بهداشت خرم بید از سال 88 تا سال 90

شرح وظايف کارشناس تغذيه و رژيم درماني در بيمارستان

· حضور منظم در راند هاي روزانه تيم پزشکي

· تشکيل برگه اطلاعات تغذيه اي هر يک از بيماران

· ثبت و ارزيابي وضعيت تغذيه بيمار و خدمات ارائه شده

· تنظيم رژيم غذايي بيمار بر اساس نوع بيماري و ...

· نظارت بر نحوه توزيع و ارائه غذاهاي رژيمي

· پيگيري برنامه مراقبت تغذيه اي بر اساس روند درمان

· جمع آوري آمار واطلاعات لازم در زمينه رژيم درماني جهت برنامه ريزي هاي آتي

· تنظيم و اجراي برنامه هاي آموزشي جهت پرسنل ،بيماران و خانواده هاي آنها

· به روز کردن اطلاعات علمي با شرکت مرتب در سمينارها و باز آموزيها

· همکاري با ساير بخشهاي خدماتي و اجرايي بيمارستان

· تنظيم گزارش کارکرد کمي و کيفي خدمات تغذيه اي ارائه شده به مدیریت بیمارستان

· انجام ساير امور مربوطه طبق دستور مدیریت بیمارستان

 

شرح وظايف بخش خدمات غذايي

· تهيه و تنظيم برنامه غذايي بيماران مطابق با رژيم تنظيم شده توسط کارشناس تغذيه

· سرپرستي ونظارت بر تهيه ،طبخ و توزيع غذا

· تهيه وتنظيم برنامه غذايي پرسنل مطابق با توصيه هاي تغذيه اي

· تقسيم وظايف پرسنل تحت سرپرستي و ارزشيابي کار آنها

· برآورد نيازهاي تدارکاتي و تنظيم آمار

· نظارت و سرپرستي مستقيم برانبارهاي مواد غذايي

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-9-2 7:47        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ