مسئول واحد : دكتر علي خسروي                                                                                                 دکتر علی خسروی

تلفن : 4256-4255


سوابق اجرائی:

 • مسئول مرکز بهداشتی درمانی در شهرستان دیر استان بوشهر

 • مسئول مرکز بهداشتی درمانی در شهرستان لامرد

 • رئیس بیمارستان ولی عصر لامرد

 • مسئول امور پزشکان و تجهیزات پزشکی بیمارستان شهید رجائی

 • مدیر کنترل تختهای بیمارستانی (bed manager)در بیمارستان شهید رجائی

 • مسئول رسیدگی به شکایات با حفظ سمت

شرح فعالیت ها واقدامات واحد :

 • برگزاری جلسات رسیدگی به شکایات به صورت ماهیانه

 • تکمیل فرم شکایات توسط فردشاکی و دریافت کدرهگیری در دفتر رسیدگی به شکایات

 • پیگیری شکایات تا زمان دریافت پاسخ کتبی

 • ارائه بازخور پاسخ شکایات به فردشاکی به صورت تلفنی و یا حضوری

 • جمع آوری شکایات پرسنلی و مردمی از صندوقهای مربوطه به صورت روزانه

 • پیگیری شکایات واصله از MCMCتا زمان پاسخ و ارائه جواب کتبی

 • ارسال گزارشات ماهیانه ازکلیه  شکایات حضوری وMCMC بررسی شده  به واحدحاکمیت بالینی بیمارستان ودانشگاه علوم پزشکی

 • نظارت بر اجرای صحیح روند رسیدگی به شکایات در شیفتهای عصر و شب توسط سوپروایزر

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-9-2 7:42        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ