ثبت نام بيمه تكميلي (سال 97)


بدينوسيله به آگاهي ميرساند از تاريخ 01 / 07 / 97 و به مدت يك سال شركت بيمه آتيه سازان حافظ جهت انجام امور بيمه تكميلي كاركنان شاغل دانشگاه انتخاب گرديده است . لذا همكاران محترم مي توانند ضمن مراجعه به سامانه كارمند به آدرس :karmand.sums.ac.ir  ، منوي ارتباط و پيگيري ، بخش خدمات الكترونيك و با در نظر گرفتن شرايط ذيل ، نسبت به ثبت نام بيمه تكميلي خود و افراد تبعي اقدام نمايند :

1-مبلغ حق بيمه جهت سطح يك : 35000تومان (سي و پنج هزار تومان)  ، سطح دو 49000 تومان (چهل و نه هزار تومان) و سطح سه : 89500 تومان (هشتاد و نه هزار و پانصد تومان) مي باشد .

2-افراد مشمول ثبت نام بيمه تكميلي شامل كارمند ، همسر ، فرزند پسر غير شاغل تا 22 سال تمام (در صورت اشتغال به تحصيل تا 25 سال تمام) فرزند دختر به شرط مجرد و غير شاغل بودن ، پدر و مادر مي باشد .

 نكته الف)  شرط پوشش افراد خانواده ، معرفي تمام اعضاي تحت تكفل مي باشد.

 نكته ب) در صورتي كه همسر كارمند ، خود شاغل باشد اجباري به بيمه نمودن ايشان نيست و همسر مي تواند مستقلا نسبت به پوشش بيمه خود و پدر و مادر اقدام نمايد .

نكته ج ) شرط پوشش بيمه تكميلي افراد خانوار اين است كه اين افراد داراي دفترچه بيمه پايه از هر سازماني باشند .

3-كاركنان مشمول ثبت نام بيمه تكميلي شامل كاركنان رسمي ، پيماني  ، قراردادي ، دستيار ، ضريب كا ، طرحي و اعضاء محترم هيات علمي دانشگاه مي باشند . 

-) كاركنان طرحي و ضريب كا مشروط به اينكه دوره طرح ايشان تا پايان شهريور 98 ادامه داشته باشد مي توانند نسبت به ثبت نام اقدام نمايد .

4-فرانشيز تعهدات در صورت استفاده از سهم بيمه گر پايه در كليه تعهدات جدول صفر و در صورت  عدم استفاده از سهم بيمه گر پايه 10 درصدخواهد بود.

بازپرداخت هزينه هاي انجام شده توسط بيمه بر اساس تعرفه هاي مصوب در كتاب ارزش نسبي خدمات و مراقبت سلامت وزارت بهداشت ودر سقف جدول تعهدات سطوح سه گانه خواهد بود .

5-آن عده از كاركناني كه در مرخصي بدون حقوق و يا مرخصي زايمان (كاركنان قراردادي و پيماني مشمول صندوق تامين اجتماعي) به سر مي برند تنها در صورت واريز حق بيمه ايام مرخصي خود و تحويل فيش واريزي به اداره رفاه دانشگاه مي توانند مجوز ثبت نام دريافت نمايند .

6-آن دسته از بيمه شدگاني كه از تاريخ 1/7/97 مي بايست در يكي از بيمارستانهاي دولتي يا خصوصي بستري شوند پس از ثبت نام در سامانه كارمند مي توانند با همراه داشتن برگ دستور بستري و كپي دفترچه بيمار از بيمارستان ، ضمن مراجعه به اداره رفاه كاركنان دانشگاه  ، مستقر در طبقه همكف ساختمان مركزي علوم پزشكي  ،تائيديه لازم جهت صدور معرفي نامه براي فرد بستري توسط شركت بيمه آتيه سازان را دريافت نمايند .

7- بيمارستانهاي خصوصي ارديبهشت ، دنا ، MRI ، پارس ، شهر ، كوثر ، مير حسيني ، بعثت ، مادر و كودك با بيمه آتيه سازان داراي قرارداد هستند. 

8-مهم ترين مراكز خدمات پاراكلينيكي همچون آزمايشگاه ها ، مراكز فيزيوتراپي ، سونوگرافي ، راديولوژي ، MRI،  و....  در سطح استان فارس با شركت بيمه آتيه سازان داراي قرارداد بوده كه پس از ثبت اسامي بيمه شدگان در سايت آتيه سازان ، مي توان با ارائه كپي كارت ملي و دفترچه بيمه و تا سقف تعهدات از خدمات مربوطه استفاده كرد كه به زودي و پس از اتمام فرايند ثبت نام ، فهرست اين مراكز در قالب بخشنامه اطلاع رساني خواهد شد.

9-جهت انجام خدمات دندانپزشكي و با توجه به وجود قرارداد بين بيمه آتيه سازان و تعدادي از مراكز خدمات دندانپزشكي شيراز ، توصيه ميگردد بيمه شدگان سطح 3 تا پايان فرايند ثبت نام و ثبت اسامي در سامانه بيمه آتيه سازان ، صبر نمايند .

10-كاركنان ايثارگر از طريق بنياد جانبازان و امور ايثارگران ساليانه تحت پوشش بيمه تكميلي قرار مي گيرند. لذا آن دسته از ايثارگراني كه تمايل دارند از طريق بيمه آتيه سازان نيز تحت پوشش قرار گيرند در صورت كسر حق بيمه ماهيانه مي توانند تحت پوشش قرار گيرند .

11 - شماره حساب بيمه آتيه سازان حافظ جهت واريز حق بيمه كاركنان قطع حقوق، 3640486591 بانك ملت ، شعبه گلستان پاسداران با شناسه واريز 23/38 مي باشد .

12-همكاران محترم مي توانند با در نظر گرفتن شرايط فوق و ضمن مطالعه كامل تعهدات و شرايط بيمه حداكثر تا  تاريخ 15 / 07 /  97 ضمن مراجعه به سامانه كارمند نسبت به ثبت نام بيمه تكميلي اقدام نمايند ./م

 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-7-3 9:46        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ