الكترونيكي شدن فرايند نيازسنجي آموزشي

با عنايت به اينكه اولين و اساسي ترين گام در تدوين و اجراي برنامه هاي آموزشي ، شناسايي صحيح و دقيق نيازهاي آموزشي كاركنان مي

باشد و اجراي صحيح اين فرايند مي تواند تاثير مستقيمي در افزايش اثربخشي و همچنين تمايل كاركنان جهت شركت در برنامه هاي آموزشي

داشته باشد ، اين مديريت در  راستاي اين مهم و همچنين توسعه خدمات الكترونيكي  ، امكاني فراهم نموده است كه از اين پس كليه مديران و

كاركنان محترم دانشگاه مي توانند ، از طريق سامانه كارمند ، نيازهاي آموزشي شغلي خود را به صورت الكترونيكي به رابط آموزشي محل خدمت

خود ارسال تا جهت برنامه ريزي در دستور كار قرار گيرد . لذا شايسته است مسئولين آموزش ، كاركنان خود را جهت مشاركت در اين امر همياري

نمايند .

شايان ذكر است رابطين آموزش دوره هايي را مي توانند تاييد نمايند كه شرايط زير را دارا باشند

1-     در راستاي شرح وظايف، مسئوليتها و مهارتهاي مورد نياز فرد باشد

2-  نوع دوره درخواست شده شغلي باشد (با توجه به اينكه فرايند برنامه ريزي و اجراي دوره هاي عمومي متفاوت مي باشد لذا به كليه كاركنان

توصيه مي گردد از ارسال درخواست دوره هاي عمومي خودداري نمايند)

3-    دوره هايي كه بر اساس نياز واقعي درخواست شده و توسط مدير بلافصل كارمند مورد تاييد قرار گرفته باشد 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-12-7 8:13        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ