پيرو نامه شماره 9/41/06/3309/پ/95 مورخ 23/9/95 در خصوص شرايط استفاده از بيمه تكميلي بدينوسيله به آگاهي ميرساند كه در بين

مراكز تحويل اسناد درماني بيمه كوثر ، دفتر مستقر در ساختمان مركزي (طبقه زيرزمين) صرفا جهت كاركنان شاغل در حوزه ستادي دانشگاه

و  اعضاء محترم هيات علمي بوده و در راستاي تكريم همكاران محترم وهمچنين جلوگيري از ازدحام ورسيدگي سريع تر به اسناد دريافتي

، كاركنان ساير واحدها مي بايست اسناد و هزينه هاي درماني خود را به دفتر مركز بهداشت انقلاب يا دفتر درمانگاه مطهري تحويل نمايند و

از مراجعه به ساختمان مركزي  خودداري نمايند.  قابل ذكر است تحويل اسناد مربوط به بيماران خاص و اسناد دندانپزشكي كمافي السابق

به طور متمركز در دفتر بيمه كوثر مستقر در ساختمان مركزي دانشگاه انجام مي گيرد ./م

 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-12-16 9:14        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ