حق بيمه سلامت كاركنان دولت )1397)

   با توجه به بخشنامه شماره 13879 / 97 مورخ 10 / 3 / 97 اداره كل بيمه سلامت استان فارس بدينوسيله نرخ جديد حق بيمه سلامت كاركنان دولت در سال 1397 به شرح جداول و مقررات ذيل و از تاريخ اجراي 1 / 1 / 97 جهت هر گونه اقدام مقتضي اعلام مي گردد:

1-    كل حق بيمه كاركنان دولت ( شاغل ـ بازنشسته و وظيفه بگير ) بدون رعايت سقف حقوق و معادل 7 درصد مجموع حقوق و مزاياي مستمر ( مشمول كسور بازنشستگي ) مي باشد كه طبق جدول ذيل محاسبه مي شود :

وضعيت

سهم كارمند

سهم بيمه گزار

سهم دولت

اصلي و تبعي يك

تبعي دو

تبعي سه

شاغل

دو درصد حقوق و مزاياي مستمر

440000 ريال

537778 ريال

2 درصد حقوق و مزاياي مستمر

3 درصد حقوق و مزاياي مستمر

بازنشسته و موظفين

يك و هفت دهم درصد حقوق و مزايا

440000 ريال

537778 ريال

2 درصد حقوق و مزايا

3/3 درصد حقوق و مزايا

 

2-    كليه مشمولين صندوق بيمه كاركنان دولت ، در صورت تقاضاي مرخصي بدون حقوق مي توانند با پرداخت 1555776 ريال ماهيانه  ، پوشش بيمه خود را در قالب صندوق كاركنان دولت ادامه دهند . در غير اين صورت تحويل دفترچه هاي بيمه سلامت خانوار از شروع مرخصي ضروري است .

ريال ماهيانه 1555776 = % 7 * 2*1111690

 

 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-4-13 7:42        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ