تحويل اسناد هزينه هاي بيمه تكميلي

بدينوسيله به آگاهي كاركنان مشمول بيمه تكميلي ايران مي رساند آن دسته از بيمه شدگاني كه تاكنون موفق به تحويل هزينه ها و اسناد درماني 

بستري يا پاراكلينيك خود، مربوط به  بازه زماني 1 / 12 / 96 به بعد نشده اند حداكثر تا پايان تير ماه جاري فرصت دارند نسبت به تحويل هزينه هاي

درماني اعضاي خانوار خود به نمايندگان بيمه ايران مستقر در مراكز اعلام شده اقدام نمايند . بديهي است پس از پايان تير ماه ،
 شركت بيمه ايران

مسئوليتي در خصوص اسناد پيشگفت نخواهد داشت .

لازم به ذكر است فرصت تحويل اسناد درماني به شركت بيمه ازتاريخ انجام هزينه ها فقط 3 ماه مي باشد و با توجه به نزديك شدن به پايان قرارداد بيمه

تكميلي (31 / 6 / 97 ) توصيه مي گردد كليه
 بيمه شدگان خدمات مربوطه را به پايان قرارداد موكول ننمايند وطوري برنامه ريزي نمايندكه اسناد مربوط به

هزينه هاي درماني حداكثر تا پايان شهريور ماه تحويل نمايندگي بيمه ايران گردد.

 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-4-13 7:53        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ