اعضا

پست سازمانینام و نام خانوادگی 
 رئیس کمیته پیشنهادات مدیر بیمارستان حمید خدیویحمید خدیوی 
 دبیر کمیته پیشنهادات Case manager فیروزه روزیطلب فیروزه روزیطلب
 عضو کمیته پیشنهادات مدیر پرستاری حمیده فلاح حمیده فلاح
 عضو کمیته پیشنهادات مدیر امور مالی سعید بازیارسعید بازیار 
 عضو کمیته پیشنهادات مدیر امور اداری الهام بهتری نژادبهتری نژاد 
 عضو کمیته پیشنهاداتمعاون پرستاریمریم حصیربافحصیرباف 
 عضو کمیته پیشنهادات سوپروایزر کنترل عفونت منیره فیضیفیضی 
شرح وظايف كميته پذيرش و بررسي پيشنهادهاي واحدهاي تابعه 

 

 


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-10-15 8:04        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ