—       هدف كلي:

استقرار مدیریت مشاركتی و ایجاد تعلق سازمانی در كاركنان

—       اهداف اختصاصي:

  •  افزایش توان مدیران با ایجاد مدیریت مشاركتی و استفاده از نظرات و حمایت دانشگاهیان
  •  ایجاد تقویت احساس تعلق و مسئولیت پذیري نسبت به اهداف دانشگاه در دانشگاهیان و از بین بردن بی تفاوتی
  • —       ایجاد زمینه ها و بسترهاي مناسب مادي و معنوي جهت شكوفا كردن و بهره گرفتن از اندیشه و تجارب كاركنان
  • —       افزایش پذیرش تغییر و سازگاري با تغییرات
  • —       یادگیري و بسط اطلاعات در سطوح و بخش هاي مختلف سازمان
  • —       یافتن گلوگاهها و مشكلات موجود در سازمان
  • —       شناسایی كاركنان داراي توان مسئولیت پذیري بیشتر
  • —       افزایش كیفیت و بهره وري، بهبود روندهاي عملیاتی و كاهش هزینه ها
  • —       تسریع در ارائه خدمات و پیشگیري از تضییع حقوق ارباب رجوع در راستاي اصل تكریم
  • —       فراهم آوردن مقدمات مشاركت عموم در پیشبرد اهداف وزارتخانه

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-4-6 11:02        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ