شاهد-شهادت –جرح و تعدیل شهود


اظهار شهود تحقیق و مطلعین

ماده 148 : قاضی : اشخاصی را که به تشخیص خود یا به معرفی شاکی یا اعلام مقامات ذی ربط یا به تقاضای متهم برای روشن شده اتهام لازم بداند برابر اصول مقرر احضار می نماید.

ماده 149 : شهود تحقیق و مطلعین به دستور قاضی توسط ضابطین یا مامورین ابلاغ و یا به هر طریقی که قاضی مقتضی بداند با رعایت مفاد ماده (86) این قانون احضار می شوند.

ماده150:در صورتی که یکی از شهود تحقیق یا مطلعین از تابعین نیروهای مسلح باشند.

حداقل 24 ساعت پیش از تحقیق یا جلسه محاکمه از طریق فرمانده یا رئیس عودت شود فرمانده یا رئیس مربوط مکلف است پس از وصول دستور دادگاه شخص احضار شده را در موقع مقرر اعزام نمایند.

ماده 151:قاضی از هر یک از شهود و مطلعین جداگانه و بدون حضور متهم تحقیق می نماید و اظهاراتشان را نوشته به امضاء یا اثر انگشت آنان می رسد تحقیق مجدد و مواجهه آنان در صورت ضرورت بلامانع است.

ماده 152:تحقیق و بازجویی از شهود و مطلعین قبل از محاکمه غیر علنی است.

ماده 153: شهود تحقیق و مطلعین قبل از اظهار اطلاعات خود باید به شرح زیر سوگند نمایند (به خداوند متعال سوگند یاد می کنم که به جز راستی چیزی  نگویم و تمام حقایق را بیان نمایم)

تبصره: در مواردی که احقاق حق  متوقف بر شهادت شاهد عادل از ایشان سوگند استنکاف نماید بدون سوگند شهادت وی استماع خواهد شد.

ماده 154: قاضی قبل از شروع به تحقیق نام و نام خانوادگی –اسم پدر-شغل-محل اقامت میزان سواد ، درجه قرابت سببی یا نسبی و خادم یا مخدوم بودن شاهد یا مطلع را نسبت به طرفین پرونده و سابقه کیفری او سوال کرده و در صورت مجلس قید می نماید.

ماده 155: در مواردی که قاضی به شهادت شاهد به عنوان دلیل شرعی استناد می نماید لازم است شاهد دارای  شرایط زیر باشد :1-بلوغ 2-ایمان3-عقل4-ایمان4-طهارت مولد5-عدالت6-عدم وجود انتفاع شخصی برای شاهد یا رفع ضرر از وی7-عدم وجود دشمنی دنیوی چنانچه شهادت شاهد به نفع طرف باشد پذیرفته می شود8-عدم اشتغال به تکدی و ولگردی

تبصره1:در مورد عداوت دنیوی چنانچه شهادت شاهد به نفع طرف باشد پذیرفته می شود.

تبصره2: در حقوق الناس شهادت در صورتی پذیرفته خواهد بود که به دستوردادگاه صورت گیرد.

تبصره3: کسی که سابقه فسق یا اشتهار به فساد دارد چنانچه به منظور ادای شهادت توبه کند تا احراز تغییر در اعمال او و اطمینان از صلاحیت و عدالت وی شهادتش پذیرفته نمی شود.

ماده 156: در صورتی که شاهد یا مطلع واجد شرایط شهادت نباشند بدون یاد کردن سوگند اظهارات ایشان برای اطلاع بیشتر استماع می شود.

ماده 157 : پس از اینکه ابزار شهادت یا اظهار اطلاعات به اتمام رسید متن آن قرائت به امضاء شاهد یا مطلع می رسد هر گاه

شاهد یا مطلع فاقد امضاء باشد انگشت می زند و اگر از امضاء با زدن انگشت امتناع ورزد یا قادر با امضاء و زدن انگشت نباشد

مراتب در برگ تحقیق قید می شود در این صورت تمامی اوراق تحقیق باید به امضای قاضی و منشی برسد .


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-17 12:19        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ