اقتصاد درمانمسئول واحد: خانم هوشمندی                

 مدرك تحصيلي: کارشناس پرستاری                 

 تلفن  داخلی: 4415-4416

تعداد پرسنل : 9 نفر

شرح وظايف :

امروزه يکي از وظايف اساسي دولتها درتمامي کشورها ،تامين وارائه خدمات سلامت مورد نيازمردم مي باشد. باتوجه به رشد فزاينده فن آوريها ، تغييرشيوه زندگي ومتحول شدن انتظارات مردم ازنظام سلامت ، هزينه هاي نظام سلامت بطورروزافزون درحال افزايش است ومنابع موجود درنظام سلامت پاسخگوي تمام نيازها نمي باشد ازاين رو مديران وبرنامه ريزان نظام سلامت درهرکشوربايد باتکيه برروشهاي علمي براي استفاده بهينه ازمنابع موجود درراستاي تامين سلامت مردم جامعه خود تلاش نمايد.

علم اقتصاددرمان با تكيه برروش هاي علمي تخصيص منابع ،ارتقا بهره وري برقراري عدالت ،مديريت اطلاعات و ارزيابي هاي اقتصادي كمك شاياني به مديران و سياست گزاران بخش درمان و سلامت دردستيابي به اهداف متعالي تامين سلامت و درمان مردم جامعه بنمايد .

-         تهيه گزارش هاي مالي مختلف از فعاليت هاي بيمارستان در بازده هاي زماني ماهيانه ،3 ماهه ، 6 ماهه و يكساله

-         تهيه امارهاي مقايسه اي سالهاي مختلف

-         بررسي كسورات و ارائه گزارش هاي مربوطه

-         طراحي ، توسعه، استقرار و بروزآوري سيستم بيمه گري بيمارستان و جمع آوري ،مطالعه طبقه بندي و نگهداري كليه قوانين و مقررات ،دستورالعمل ها ،آيين نامه هاو بخش نامه هاي مرتبط با تعرفه خدمات بيمارستاني و تعرفه سازمانهاي بيمه گر

-         انجام فعاليت ها، پيگيري ورايزني هاي لازم وايجاد ارتباطات و تعاملات مناسب با سازمان هاو ارگانهاي مربوطه جمع آوري مطالعه و نگهداري كليه تفاهم نامه ها و قراردادهاي فيمابين بيمارستان و سازمانهاي بيمه گر

-         انجام كليه اقدامات و پيگيري هاي لازم به منظور اعمال آخرين وضعيت تعرفه هاي خدمات بيمارستاني و تعرفه هاي سازمانهاي بيمه گر در محاسبه هزينه هاي خدمات ارائه شده توسط بيمارستان ائم از خدمات سرپايي ،بستري و پاراكلينيكي كنترل و تكميل اسناد مالي مورد نياز سازمان هاي بيمه گر با توجه به نوع بيمه بيمار

-         ارسال اسناد تكميل شده براي نمايندگان سازمان هاي بيمه گر و انجام كليه پيگيري هاي لازم براي دفاع از اسناد و رفع نواقص احتمالي و اخذ تائيد نمايندگان مذكور

-         مكاتبه با سازمان هاي بيمه گر و ارسال گزارش خدمات به پيوست اسناد و مدارك مرتبط و انجام كليه پيگيريهاي لازم به منظور اخذ تائيد نهايي اسناد و واريز مبلغ هزينه در وجه بيمارستان

-         انجام ساير فعاليت ها و اقدامات لازم مرتبط با توسعه در آمدهاي بيمارستان و پيگيري مربوط به امور بيمه اي در بيمارستان و راهبري سيستم ترخيص بيماران

-         طراحي ،توسعه ، ايجاد و بروز آوري پايگاه هاي داده وبانك هاي اطلاعاتي لازم جهت ثبت و ضبط اطلاعات پايه و تفصيلي مورد نياز و اطلاعات به وجود آمده و تجربيات كسب شده در طول انجام فعاليت هاي واحد سازماني به منظور اجراي هرچه موثرترو كارآمد تر وظايف واحد

-         ارسال اسناد بستري و سرپايي بيماران حوادث ترافيكي (ماده 92 ) از طريق سامانه مصدومين حوادث ترافيكي

-         تشكيل كميته اقتصاددرمان به صورات ماهيانه

-         پاسخگويي به ارباب رجوع و انجام پيگيريهاي لازم درجهت حل مشكلات

-         انجام ساير وظايف و امور محوله بنا به شرايطو اقتضائات مختلف سازماني و محيطي بيمارستان

 

فعاليت هاي آموزشي :

-         آموزش به پرسنل ساير مراكزدرخصوص عملكرد واحد اقتصاددرمان

-         تهيه جزوه آموزشي جهت پرسنل جديدالورود

-         برگزاري كلاسهاي آموزشي جهت پرسنل جديدالورود

 

 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-9-2 7:44        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ