CSSD


مسئول واحد : فیروزه روزیطلب

 

شرح وظایف و فعالیتهای واحد استریلیزاسیون مرکزی( (CSSD:

 مکانی است که وسایل مورد نیاز بخش ها و اتاقهای عمل بیمارستان درآن ضدعفونی و استریل می شوند. این قسمت متعهد است که همیشه وسایل استریل حداقل برای مصرف 48 ساعت بیمارستان دراختیار داشته باشد.

اهمیت واحدCSSD در آن است که بدون این مرکز هیچگونه عملی در بیمارستان نمی تواند انجام شود.

- دریافت لوازم و تجهیزات     

 - تمیزکردن و گند زدایی لوازم

- آماده سازی لوازم  

 - استریل کردن لوازم

- نگهداری ابزار و لوازم  

 - تحویل دادن آنها

 

 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-12-10 8:47        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ