مسئول واحد: فاطمه رضایی                                              
مدرك تحصيلي: ليسانس بهداشت حرفه ای
شرح وظايف: 
                  

 

1-شناسایی عوامل زیان آور محیط کار، پیگیری در خصوص اندازه گیری آنها و ارائه اقدامات کنترلی
a.       مخاطرات فیزیکی(گرما،سرما،روشنایی،صدا،تهویه و....)
b.       مخاطرات شیمیایی(گازها و بخارات،مواد شوینده و ضدعفونی کننده، محلول های شیمیایی و...)
c.        مخاطرات بیولوژیکی(ویروس ها، باکتری ها و...)
d.       مخاطرات ارگونوميك، رواني – اجتماعي و فاكتورهاي سازماني
2-نظارت بر نحوه اندازه گیری عوامل زیان آور بر اساس اهداف از پیش تعیین شده با توجه به اصول و شرایط اندازه گیری
3-تهیه MSDS  مواد شیمیایی مورد استفاده در بخش های مختلف و آموزش آنها به پرسنل در معرض
4-نظارت بر تهيه و استفاده صحيح از وسايل حفاظت فردی متناسب با هر بخش بیمارستان و همچنين نصب پوسترهای آموزشی بهداشتی و حفاظتی در محيط كار
5-بازدید از بخش ها ، تهیه گزارش و تکمیل چک لیست های مربوطه و اعلام كليه ايرادات و نواقص حفاظتی و بهداشتی وارائه پيشنهادات لازم جهت رفع آنها وانجام پیگیری های مربوطه
6-تهيه پيش نويس دستور العمل جهت انجام معاينات پرسنل ( قبل از استخدام و دوره ای )براي شغل هاي موجود و تهيه جدول آزمايشات اختصاصی به تفکیک نوع شغل  
7-نظارت برانجام معاینات پزشکی قبل از استخدام و دوره ای بر اساس دستورالعمل و تشکیل پرونده بهداشتی پرسنل
8- اعلام موارد مشكوک بيماريهای حرفه ای به مدير بيمارستان و مراکزمربوطه
9-ثبت آمار حوادث در بخش های مختلف بیمارستان ، پیگیری و ارائه راه حل جهت پیشگیری از موارد مشابه
10-تهیه و تدوین نیاز های آموزشی کارکنان در زمینه بهداشت حرفه ای
e.       آموزش عوامل زیان آور محیط کار و بیماریهای شغلی به تفکیک بخش های بیمارستان  
f.        آموزش نحوه صحیح استفاده از MSDS در مواجهه با عوامل زیان آور شیمیایی
g.       آموزش نحوه صحیح حمل اجسام و بیماران
h.       آموزش کارکنان در طی دوران حاملگی
i.         آموزش دستورالعمل مدیریت خطر در شرایط اضطراری
j.        آموزش موارد کاربرد و راهنمای عملی استفاده از وسایل حفاظتی (گان، ماسک، محافظ چشم، دستکش، کفش و روپوش)
k.       آموزش رعایت الزامات بهداشتی – ایمنی کارکنان در صورت تماس با خون و مایعات و بافت های بدن
 
11-ارزیابی ریسک در واحد های مختلف بیمارستان
12- تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار و طرح مسائل و مشکلات در جلسات کمیته
13-تهیه و تدوین دستورالعمل های اجرایی آمادگی و مدیریت واکنش در شرایط اضطراری
14--به روز رسانی اطلاعات و آگاهی کارکنان واحد بهداشت حرفه ای و ارتقاع سطح آگاهی کارکنان این واحد از طریق شرکت در دوره های آموزشی
15-شرکت در برنامه های آموزشی و تحقیقاتی و همایش ها و بکارگیری آخرین مطالب علمی در زمینه شغلی
16-مستندسازی اقدامات و پیگیری های بهداشتی انجام شده در بیمارستان
17-ارسال يك نسخه از كليه اقدامات انجام شده و نتيجه اندازه گيري عوامل زيان آور محيط كار به معاونت بهداشتی
و غیره........

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-12-7 8:56        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ