بخش سی تی اسکن:
بخش تصویربرداری بیمارستان شهید رجایی دارای دو دستگاه سی تی با مشخصات زیر می باشد:
1-     یک دستگاه CT Scan 16 Slice   که در سال 1392 نصب شده است.
2-     یک دستگاه CT Scan 16 Slice   که در سال 1395 نصب شده است.
که هر کدام از اتاق های سی تی اسکن شامل کلیه تجهیزات مورد نیاز از جمله Dual Injector  جهت انجام ت درخواست های سی تی اسکن با و بدون تزریق ماده کنتراست می باشد.

 
 
مهمترین خدمات قابل ارایه در این مرکز شامل:
سی تی اسکن مغز با بدون تزریق ماده کنتراست
Brain CT Scan C or S contrast
سی تی اسکن مغز جهت بررسی عروق مغزی
Brain Angiography
سی تی اسکن چشم
Orbit CT Scan
سی تی اسکن سه بعدی استخوان های صورت
3D Mid- Face CT Scan
سی تی آنژیوگرافی عروق گردنی
Neck Angiography CT Scan C Contrast
سی تی اسکن با و بدون تزریق از قفسه سینه
Chest CT Scan C or S contrast
سی تی اسکن با و بدون تزریق از ناحیه شکمی
Abdomen C or S contrast
سی تی اسکن با و بدون تزریق ناحیه لگنی
Pelvic CT Scan C or S contrast
سی تی اسکن سیسترنوگرافی
Cysternography
سی تی آنژیوگرافی عروق فوقانی تنه
Lower & Upper Extremities Angio C contrast
سی تی آنژیوگرافی عروق تحتانی تنه
HRCT CT Scan C Inspiration & Expiration
سی تی اسکن ستون فقرات(گردنی-پشتی-کمری)
Cervical & Thorasic & Lumbar Spine CT Scan
سی تی اسکن مفصل شانه
Shoulder CT Scan
سی تی اسکن مفصل آرنج
Elbow CT Scan
سی تی اسکن مفصل مچ و دست
Wrist / Hand CT Scan
سی تی اسکن مفصل زانو
Knee CT Scan
هر یک از خدمات ذکر شده تنها جهت اطلاع می باشد بدیهی است موارد مربوط به پذیرش ، زمان انجام ، آموزش ها و مراقبت های قبل از هر خدمات نیازمند هماهنگی با این مرکز قبل از مراجعه می باشد.
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-12 11:32        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ