مسئول بخش: سوسن کوشافر  

 دکتر کوشافر

مدرك تحصيلي: دکتری داروسازی

تعداد پرسنل: 6 نفر

تلفن داخلي: 4011

محل بخش:  طبقه زير زمين


شرح وظایف مسئول فنی داروخانه


1-نظارت بررعایت اصول علمی درنگهداری ، توزیع ، نسخه نویسی (درصورت نبودن داروساز بالینی ) و نسخه پیچی و تحویل دارو ، ملزومات و تجهیزات مصرفی بیمارستان .

2-ارئه مشاوره های تخصصی به کادر درمانی پزشکان ومدیریت بیمارستان (درصورت نبودن داروساز بالینی )

3-بررسی و نظارت علمی بر پرونده های دارویی بیماران بستری به منظور رعایت اصول علمی در تجویز و مصرف منطقی دارو ، ملزومات وتجهیزات مصرفی (درصورت نبودن داروساز بالینی )

4-بازرسی های منظم وبرنامه ریزی شده از انبار ها ، استوک بخش ها ، ترالی های احیاء وسایر بخش هب و محل های نگهداری دارو به منظورحصول اطمینان از رعایت اصول فنی وغلمی و نگهداری دارو وسایر معیار های لازم

5-ساخت دارو های ترکیبی

6-انجام یا نظارت برآماده سازی فرآوردهای تزریقی و ترکیب ، فرآوردهای دارویی سفارش داده شده توسط بخش (مشروط به فراهم بودن امکانات لازم ) به مسئولیت مسئول یا مسئولین فنی داروخانه

7-آموزش ، پژوهش وشرکت در برنامه های آموزشی پژوهشی

8-رعایت اصول اخلاقی وحرفه ای در وظایف محوله

9-شرکت در جلسات کمیته دارو درمان حسب لزوم یا تشخیص رئیس بخش خدمات دارویی

10-دریافت و ثبت گزارشات عوارض جانبی ناخواسته داروها ( ADR ) از کادر درمانی و انعکاس این موارد به واحد ADR وزارت متبوع

11-تکمیل فرم کنترل کیفیت محصولات حین مصرف

12-ارئه راهنمایی ها ودستورات دارویی لازم به بیماران به ویژه جهت نسخ سرپایی

13-ارائه طرح ها ، پیشنهادات  ونظرات اصلاحی در بینه سازی امور بخش خدمات داروییپ

14-تهیه فهرست اولیه فارماکوپه دارویی ، دارویی جهت طرح در کمیته  دارو درمان

15-تهیه نسخ ومستندات جهت طرح در زیر کمیته های تجویز ومصرف منطقی دارو

16-کنترل ونظارت بر شرایط و اصول فنی انبار داری دارویی

17-ارسال گزارش ماهیانه به مدیریت بیمارستان و معاونت غذا و داروی دانشگاه

 

مدیر داخلی داروخانه :  علي اصغر خدمتي

  1.       نظارت بر انطباق موجودی دارو و ملزومات و تجهیزات مصرفی با دفتر داروخانه

  2.       تحویل و صیانت از لوازم و اثاثه اداری در داروخانه

  3.       کنترل و نظارت بر تاریخ انقضاء دارو ها و تجهیزات مصرفی و تعامل با انبار دار جهت جلوگیری از انقضا ء

  4.       اعمال سریع تغییر قیمت ها و درج آن در دفاتر و یا رایانه و محاسبه ارزش افزوده و تهیه صورتجلسه ارزش افزوده با هماهنگی مسئول فنی و رئیس بخش خدمات دارویی 

  5.       تهیه فهرست کمبود های داروخانه و اعلام به موقع به انباردار جهت جلوگیری از کمبود

  6.       تحویل دارو ها و ملزومات و تجهیزات مصرفی از انبار ، امضاء حواله های صادره و صدور  رسید

  7.       نظارت بر رعایت سهمیه های اعلام شده در خصوص دارو های کمیاب از طرف رئیس بخش خدمات دارویی

  8.       بایگانی منظم و نگهداری کلیه اسناد گردش مالی داروخانه ( حوالجات ، فروش  روزانه ، دفاتر موجودی ، صورتجلسه های ارزش افزوده و .... ) و ارائه گزارشات مربوطه حسب نیاز به رئیس بخش خدمات دارویی

  9.       محاسبه اعلام میانگین مصرف ماهیانه هر قلم از دارو ها و یا تجهیزات مصرفی به رئیس بخش خدمات دارویی

 10.   حفظ و نگهداری و تهیه فهرست اقلام تاریخ گذشته و ضایعات تا پایان هر دوره مالی و تهیه صورتجلسه  مربوطه

 11.   ارائه پیشنهادات و نظرات سازنده جهت اصلاح فرآیند های مرتبط

 12.   رعایت اصول اخلاقی ، حرفه ای در وظایف محوله

 13.   همکاری در طرح های پژو هشی علمی و حرفه ای حسب صلاحدید رئیس بخش خدمات دارویی

 14.   اجرای دستورالعمل ها و ضوابط داخلی و ابلاغی  
ساير امور محوله از طرف مقام مافوق

خلاصه ای از فعالیتهای بخش

1-تحویل دارو به داروخانه

2-تحویل استوک هفتگی به بهخش ها

3-مرجوع کردن داروهای ارجاع داده شده از بخش به داروخانه

4-تحویل دارو های مخدر به بخش ها

5-تحویل دارو ها و تجهیزات اورژانسی به بخش اتفاقات

6-تحویل تجهیزات از داروخانه به بخش

7-درخواست تجهیزات از انبار مرکزی

8-درخواست دارو از انبار دارویی

9-تبادل دارو های تاریخ نزدیک از بخش به داروخانه

10-تسویه حساب بیمار با داروخانه

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-12 12:52        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ