شرح وظايف صبحكار

بانک خون

1) چک کردن یخچال بانک خون، تهیه خون وفرآورده ازسازمان انتقال خون

2) چک کردن درجه حرارت یخچال وفریزرواینکوباتورپلاکت وثبت درفرم مخصوص- ثبت درجه حرارت واتربت درفرم مخصوص

3) انجام آزمایش گروه بندی به صورت BackType-Cell Type

4) انجام آزمایش کراس مچ بصورت استانداردوتکمیل دفترمخصوص کراس مچ

5) تحویل خون وفرآورده های سازمان انتقال خون ازبیماربروثبت درجه حرارت کیسه خون و FFPدرفرم مخصوص وامضاء فرم ها

6) تحویل خون وفرآورده ها به بیماربر بخش ونظارت بر پرشدن کامل دفتروفرم تحویل خون به بیماربرویا پرستار

7) تحویل گرفتن فرم درخواست خون ونمونه ازبیماربرودقت درثبت تمام مشخصات خواسته شده برروی لوله نمونه وفرم

وامضاءدردفترمخصوص

8) تحویل خونهای مورد نیاز بیماران اتاق عمل درصبح هرروزبه بیماربراتاق عمل

9) گزارش به مدیریت آزمایشگاه درصورت بروزمشکل درتجهیزات مربوط به بانک خون وثبت دربرگهLog book

10)چک کردن نمونه های کراس مچ شده وآزادسازی کیسه های خون بعداز48 ساعت واطلاع به بخش مربوطه

11)تماس با بخش درصورت پایین بودن پلاکت بیمار برای ارسال فرم درخواست پلاکت به بانک خون وتماس باسازمان

انتقال خون جهت رزروپلاکت


میکروب شناسی

1)محیط سازی براساس تعدادمحیطهای کشت دریخچال

2)بررسی نمونه های بیماران وکشت نمونه ها برروی محیطهای مشخص شده

3)بررسی تستهای بیوشیمی وآنتی بیوگرام آنهاوثبت جواب هادرسیستم HISوپرینت گرفتن جوابهادرصورتی که منشی

آزمایشگاه نباشد.درصورت حضورمنشی آزمایشگاه شماره نمونه های تکمیل شده به منشی آزمایشگاه اعلام شود.

4)ثبت تعداد و تاریخ تحویل گرفتن نمونه ها در دفتر مخصوص

5)ثبت درجه حرارت اینکوباتور37درجه درفرم مخصوص

6)رنگ آمیزی اسلایدهاDirect Smearوگزارش آن درسیستمHIS

7)رنگ آمیزی ازنمونه های CSF

8)بررسی کشت خون وثبت جواب آنها درسیستم HIS

9)بررسی موجودی محیطهای کشت ودیسکهای آنتی بیوگرام واطلاع به مدیرآزمایشگاه درخصوص تامین آنها

درمورددیسکهای آنتی بیوگرام حداقل 2ویال. محیط کشت حداقل نصف محیط کشت

10)تحویل محیط کشت ThioوB.H.Iبه بیماربران بخش باتحویل گرفتن برگه ازبخش مبنی برتعدادمحیط ونوع محیط

درخواستی

11)گزارش به مدیریت آزمایشگاه درموردی که تجهیزات مربوط به بخش مشکل داشته باشدوثبت آن دربرگه Log Book

12)انجام آزمایشOB OP برروی نمونه های Stoolثبت جواب درسیستم HIS


بخش بیوشیمی

1)سرم گیری ازنمونه های بیوشیمی

2)راه اندازی دستگاه اتوآنالیزر وشستشوی اولیه آن

3)واردکردنWork listبه دستگاه اتوآنالیزر درصورت قطع بودن ارتباط دستگاه باسیستم HIS

4)ریختن سرم به CUPدستگاه وRunکردن دستگاه

5)نمونه سرم کنترل به دستگاه داده شودوجواب آن روزانه به مسئول کنترل کیفی تحویل داده شود.

6)چک کردن جواب بیماران باجوابهای روزهای قبل ودرصورت تکرارویابالاو پایین بودن ازمیزان طبیعی ومقادیربحرانی به

inchargeبخش ویاپرستاربخش اطلاع داده شودوثبت این موارددرسیستم HIS که شامل ساعت تماس،نام فردی که باوی

دربخش تماس گرفته شده وپرسنل آزمایشگاه میباشدوسپس
Control oکردن جوابها جهت رویت جوابهادربخش

7)یک نمونه صبح 10باربه دستگاهISEداده شودجهت تائیدتکرارپذیری تستهاوسپس نمونه کنترل به دستگاه ISEداده

شودوجواب آن روزانه به مسئول کنترل کیفی تحویل داده شود.

8)درصورتی که مقادیربحرانی ویابالا ویاپایین باشدطبق روش گفته شده درمورد6وControl o کردن جوابها درسیستم HIS

9)بررسی موجودی یخچال بیوشیمی واطلاع به مدیر آزمایشگاه جهت تکمیل انبار

10)درصورتی که ازکیت نواستفاده میشودشماره بیماری که باآن ازکیت جدیداستفاده میشودوشروع پایانی آن درفرم

مخصوص که دربرگه برروی یخچال نصب شده تکمیل گردد.

11)درصورتی که درتجهیزات بخش بیوشیمی اشکالی دیده شودویاسیستم HIS قطع گردداطلاع به مدیرآزمایشگاه جهت

پیگیری وثبت دربرگه
Log Book

12)فایل کردن Work listهرروز درزونکن مربوطه

13)شستشوی دستگاه اتوآنالیزر به طورروزانه دراتمام کار هرروز به طورکامل وبعدازآن دستگاه خاموش گردد.وثبت درفرم

مخصوص

14)شستشوی هفتگی دستگاه درروز چهارشنبه برطبق دستورالعمل دستگاه وثبت درفرم مخصوص

15)درصورت شکسته شدن نمونه ویاکم بودن نمونه اطلاع به inchargeیاپرستاربخش جهت ارسال نمونه مجددوثبت

درسیستم
HIS براساس دستورالعمل شماره 6

16)انجام آزمایش پروتئین وقندبرروی مایعات بدن

17)انجام آزمایش به صورت تک تستی برروی نمونه های ادراربخش هماتولوژی

1)چک کردن Work list بانمونه های CBC

2)روشن کردن دستگاه Sysmexوآماده سازی دستگاه

3)دادن نمونه CBC به دستگاه وارسال جوابهابه سیستمHISو  Control O کردن جوابها

4)درصورتی که جوابها باروزهای قبل متفاوت باشدویامقادیربحرانی باشداطلاع به Inchargeیاپرستاربخش وثبت

درسیستم
HISبراساس دستورالعمل گزارش مقادیربحرانی( نام فرد تماس گیرنده و ساعت و نام فردی که با آن تماس

گرفته شده در سیستم ثبت شود.)

5)درصورتی که نمونهCBCلخته داشته باشداطلاع به بخش مربوطه جهت ارسال نمونه مجددوثبت درسیستمHIS(نام فرد

تماس گیرنده و ساعت و نام فردی که با آن تماس گرفته شده در سیستم ثبت شود.)

6)گرفتن اسلاید برای تمام بیماران سرپایی ویادرصورتی که پلاکت بیمارپایین باشد.

7)کنترل کردن جوابهادرسیستم HISجهت رویت جوابها دربخش

8)درصورت بروز مشکل دردستگاههای مربوط به بخش هماتولوژی ثبت دربرگه Log Book واطلاع به مدیرآزمایشگاه جهت

پیگیری

9)شستشوی دستگاه به صورت روزانه که شامل Clean weast(7-1Shout Downوخاموش کردن دستگاه درهرشیفت

وثبت درفرم مخصوص

10)شستشوی دستگاه به صورت هفتگی درروزهای دوشنبه هرهفته وثبت درفرم مخصوص

11)انجام نمونه های کنترل بادستگاه ودادن جواب به صورت روزانه به مسئول کنترل کیفی

12)انجام ازمایشات cell count/g6pd/retic

 

بخش انعقاد

1)چک کردنWork list  بانمونه های ارسالی به آزمایشگاه

2)درصورت وجود لخته درنمونه اطلاع به Incharge یاپرستار بخش وثبت در سیستم HIS(نام تماس گیرنده و ساعت و نام

فردی که با آن تماس گرفته شده در سیستم ثبت شود.)

3)انجام تست PT  PTT  به وسیله دستگاه کواگولومتروثبت درسیستم HIS وکنترلO کردن جواب ها

4)درصورتی که جواب ها باروزهای قبل مغایر باشد ومقادیر بحرانی باشد براساس دستورالعمل گزارش بحرانی ثبت

درسیستم
HIS  واطلاع به بخش

5)انجام نمونه کنترل بادستگاه ودادن جواب ها بصورت روزانه به مسئول کنترل کیفی

6)درصورت بروزمشکل درتجهیزات مربوط به بخش پرکردن فرمLog Book  واطلاع به مدیریت آزمایشگاه جهت پیگیری

7)انجام آزمایشات سرولوژی در صورت عدم حضور پرسنل هورمون شناسی


بخش تجزیه ادرار

1)چک کردن Work list بانمونه های ارسالی به آزمایشگاه

2)درصورت کم بودن نمونه ویا مغایرت برچسب نمونه باWork list بابخش تماس گرفته شده ودرسیستم HIS ثبت شود.

3)انجام آزمایش ماکروسکوپی برروی نمونه سپس سانتریفوژ کردن نمونه وانجام آزمایش میکروسکوپی

4)ثبت درسیستم HIS ومقایسه جواب ها بانمونه های روزهای قبل.چک کردن میزان قند ادرارباگزارش قند خون

ونشاندارکردن جواب به صورت * درصورت مغایربودن ویا مغایر بودن ویا مقادیر بحرانی تماس بابخش وثبت درسیستم
HIS

وکنترل کردن جواب ها(نام فرد تماس گیرنده و ساعت و نام فردی که با آن تماس گرفته شده در سیستم ثبت شود.)

5)تذکرمهم:درصورتی که نمونه درخواست آزمایشU/A  U/C دارد البته میبایست آزمایش کشت روی آن انجام

شودوسپس آزمایش
U/A انجام شود.

6)برروی نمونه هایی که پروتئین بانوارمثبت میشود چک کردن آن بامحلول سولفوسالیسیک اسید

7)درشرایطی که تجهیزات مربوط به بخش مشکل داشته باشد ثبت درفرمLog Book  واطلاع به مدیرآزمایشگاه جهت

پیگیری

 

 

بخش گازهای خون

 

1)چک کردن نمونه ها يي که توسط منشی آزمایشگاه شماره گذاری شده اندو روی Ice bage تحویل گرفته شود.

2)اطمینان ازآماده بودن دستگاه جهت انجام تست

3)نمونه ها برروی Ice bageنگهداری شوند.

4)مخلوط نمودن نمونه وسپس خارج نمودن 2-1قطره ازنمونه برروی گازجهت خارج کردن حباب واطمینان ازعدم وجودلخته

درنمونه

5)براساس بروشورنمونه را به دستگاه داده وبعدنمایش جواب برروی صفحه-انتقال جواب به سیستم HISوکنترل کردن آن

6)درصورت وجودکلات یامقادیربحرانی درنمونه اطلاع به بخش براساس دستورالعمل مواردبحرانی( نام فرد تماس گیرنده و

ساعت و نام فردی که با آن تماس گرفته شده است در سیتم ثبت شود.)

7)درصورت وجودمشکل درتجهیزات ثبت درLog Book دستگاه واطلاع به مدیریت آزمایشگاه جهت پیگیریبخش انگل شناسی

1)چک کردن Work Listبانمونه ها

2)انجام آزمایشOB OPبرروی نمونه

3)ثبت جواب درسیستم HISکنترل Oکردن جواب

4)کنترل محلول OBبه صورت روزانه و ثبت در دفتر کنترل محلول

 
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-10-5 11:59        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ