شرح وظایف منشی آزمایشگاه


1)گرفتن Work Listدرخواستی پرسنل درطول شیفت

2)پذیرش کلیه سمپلهای ارسالی ازبخشهادرطول شیفت وسمپلهای بیماران OPD

3)گرفتن جوابهای درخواستی بخشهادرطول شیفت(جواب مجددیاجدید)وجواب بیماران OPD

4) پرینت جوابها درپایان شیفت بعدازکنترل کردن جوابهاتوسط پرسنل فنی قراردادن آنهادرباکسهای مخصوص

هربخش

پس ازمهروامضاکردن توسط  پرسنل ومسئول فنی

5)گرفتن پرینت آمارکشتهای میکروب درپایان هرماه و تحویل به سوپروایزر کنترل عفونت

6)پذیرش و ارسال سمپل های ارسالی و پاتولوژی آنها جهت آزمایشگاه بیمارستان چمران و سایر آزمایشگاهها

همراه با
نامه تقبل هزینه وپیگیری دریافت جواب آنها

7)همکاری باطرحهای تحقیقاتی

8)تایپ کلیه نامه ها وبخشنامه های موردلزوم آزمایشگاه

9)پرکردن لوله های  ESRازمحلول سیترات سدیم

10)تهیه آمارهفتگی آزمایشات وتحویل به مسئول فنی

11)تایپ برنامه هفتگی پرسنل آزمایشگاه وارسال یک نسخه جهت واحدتایمکس ویک نسخه جهت سوپروایزر

12)واردکردن برنامه هفتگی پرسنل درسیستم تایمکس

13)تکمیل برگ بیمه های بیمارانOPDوارسال جهت اقتصاددرمان درپایان هرماه (بعدازتفکیک بیمه ها)

14)تایپ گزارش نتایج بحرانی وارسال یک نسخه جهت حاکمیت بالینی 

15)پاسخگویی به بیماران یاهمراهان آنها ومهرکردن برگ ترخیص آنها

16)ارسال برگ تقبل هزینه جهت سمپلهای ارسالی به مراکزمختلف جهت آزمایشهای مختلف(بیمارستان

چمران و...)

17)تماس بابخشهای مختلف جهت پیگیری ورفع اشکالات موجوددرآزمایشگاه(IT،CSR،تجهیزات پزشکی،خدمات

،تاسیسات وبخشهای درمانی و...)

18)هماهنگی جهت ارسال باکس خون جهت انتقال خون باسرپرست خدمات

19)تماس گرفتن بابخشها جهت چارج سمپلها،کلات بودن سمپل،شکستن سمپل،نبودویاکمبودسمپل

20)پیگیری مهرکردن برگه های تقبل هزینه توسط واحدپذیرش بیمارستان

21)پیگیری قراردادن جوابهای واحدهای احیاوریکاوری درروزهای بعدهمزمان بارفتن بیماربه بخش

22)ارائه آمارتعدادسمپلهای ارسالی(Viral marker) به چمران،انتقال خون نمازی وقصرالدشت وتعدادسمپلهای

مثبت به مسئول فنی درپایان هرماه

23)گرفتن کپی ازجواب مثبت سمپلهای ارسالی به چمران وارسال کپی به واحدکنترل عفونت واصل جواب به

بخش مربوطه واطلاع تلفنی به بخش مربوطه وذکرنام بیماردرتابلو آزمایشگاه

 

24)گرفتن کپی ازجواب مثبت سمپلهای نیدل استیک وارسال اصل جواب به واحدکنترل عفونت وکپی آن به بخش

مربوطه 


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-10-5 11:26        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ