شرح وظايف پرسنل خدمات آزمايشگاه

1)تمیزکردن کلیه میزهای آزمایشگاه

2)تمیزکردن کلیه دستگاهها

3)شستن بن ماری آزمایشگاه

4)تمیزکردن یخچالها

5)پنبه زدن لوله های میکروب

6)شستن لام،کاپ،لوله،پیپت وخشک کردن آنها

7)بردن لوله های میکروب جهت اتوکلاوکردن آنهاوشستن وخشک کردن آنهابعدازاتوکلاو

8)بردن محیطهای کشت میکرب به اتوکلاو جهت استریل کردن وبرگشت آن به آزمایشگاه

9)تحویل گرفتن وسایل اورژانسی ازانبار

10)بردن وسایل به تجهیزات پزشکی جهت تعمیر

11)گذاشتن کلیه وسایل گرفته شده ازانباردرمحل خود

12)جابجاکردن وسایل آزمایشگاه درروزهای شستشوی آزمایشگاه وکمک به پرسنل خدمات مرد

13)خالی کردن سطلهای روی میزوشستشوی کلیه سطلهای آزمایشگاه

14)بردن نامه هابه قسمتهای مختلف بیمارستان وگرفتن کپی

15)تمیزکردن کف آزمایشگاه در شیفت صبح ودرصورت شکسته شدن لوله وریختن موادبرروی زمین

16)شستشوی جالوله ای سانتریفوژوخشک کردن آن

17)بردن نمونه به آزمایشگاه چمران جهت کنترل جوابها

18)تحویل گرفتن موادموردنیاز آزمایشگاه ازبیمارستان چمران درصورت نبودن موادوکیت دربیمارستان

19)تحویل دادن وگرفتن روپوش پرسنل آزمایشگاه به لاندری 2روزدرهفته

20)تحویل وسایل مورد نیاز بخش ها در طول هفته

21) تحویل خون از سازمان انتقال خون و تحویل نمونه های ارسالی به سایر آزمایشگاهها

 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-10-5 12:03        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ