مدیرداخلی:                        راحیل پارسا شفیق

تعداد پرسنل:

33 

تلفن داخلی پذیرش :

 4363  و4364
 مدير داخلي:

4362

 بيوشيمي :

4357

 بانك خون :

4361

 گازهاي خوني :

4379

 ميكروب شناسي : 

4356

 هماتولوژي : 

4377

بخش هورمون :

 4375

 

 آزمایشگاه

 

آزمایشگاه 
آزمایشگاه 
آزمایشگاه 

 

 


 

 
سیستم پذیرش آزمایشگاه کامپیوتری می باشد . پذیرش در این آزمایشگاه بصورت بستری و سرپایی انجام میشود.
اورژانس آزمایشگاه تمامی موارد اورژانس رادر اسرع وقت انجام میدهد . تست های اورژانس براساس پروتکل بیمارستان تعیین شده است وزمان انجام هر تست تعیینی شده است .

 

*ساعت کار و نحوه جوابدهی :

ساعت کار بصورت 3نوبت صبح کار 7تا 14 عصر کار 13تا 20 شبکار 19-8 صبح جهت ارائه جواب های آزمایش با بیشترین دقت و صحت به بیماران در این آزمایشگاه در 4 مرحله کنترل لازم صورت می پذیرد
1-کنترل شرایط بیمار
2-کنترل نمونه ای که گرفته شده یا نمونه های ارسالی از بخش ها از لحاظ هولیز یا لخته بودن آنها و تطبیق مشخصات بیمار با نمونه های ارسالی
3-کنترل روزانه تجهیزات آزمایشگاه ، مطابق استاندارد های معمول جهت تست صحت کار دستگاه
4-کنترل جوابدهی از لحاظ خطاهای احتمالی مربوط به ثبت درسیستم HIS
5-تمامی جواب ها در سیستم HIS هرروز بررسی می گردد . و درصورت نیاز به تکرار آزمایشات تکرار شده و موارد بحرانی با بخش مربوط تماس گرفته شده و اطلاع داده میشود و تقاضای نمونه مجدد میشود . نام فردی که با وی تماس گرفته شده و ساعت تماس و نام پرسنل آزمایشگاه در مقابل جواب بحرانی در سیستم HIS ثبت شده ودر پرینت جواب آزمایش نیز چاپ می شود. موارد بحرانی در لیست جداگانه ای هرروز یادداشت شده وهرماه به حاکمیت بالینی دانشگاه ارسال میشود جواب آزمایش ها بعد از تکمیل توسط پرسنل فنی آزمایشگاه کنترل ومهر و امضاء میشود . سپس جواب ها توسط مسئول فنی آزمایشگاه مجددأ کنترل و مهر و امضاء میشود.

 رابط کنترل عفونت اطهرالسادات كشفي نيا
 رابط آموزشی : خانم مریم ولی بیگی 
 رابط حاکمیت بالینی : زهرا آذین
 رابط ایمنی : زهرا امامی راد
 مسئول بخش میکروب : منا زرافشانیان
 مسئول بخش بانک خون : زهره رضا

مسئول بخش هماتولوژی : فاطمه رئیسی

مسئول بخش بیوشیمی : فریبا نیکبخت اردکانی


 
  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-10-27 9:35        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ