مسئول بخش: 

طاهره بهره مندجوی

مسئول علمی :

دکتر شهرام بلند پرواز

تلفن داخلی بخش:

4066-4067

تعداد تخت:

 18

 

بخش اتفاقات بستری دو در اول مهر ماه 91 افتتاح گردید ودارای 18تخت فعال می باشد.که با همکاری پرسنل مجرب و پزشکان

متخصص در حال ارائه خدمات تخصصی به بیماران می باشد.بیماران این بخش شامل افرادی می باشند که در سوانح ترافیکی

(تصادف) و یا سقوط از ارتفاع و.... دچار آسیب شده اند و از بخش فوریتهای جراحی و احیاء به این بخش منتقل می گردند.مدت

ماندگاری بیماران در این بخش 48 ساعت می باشد که بعد از انجام اقدامات تشخیصی شامل سونو گرافی و
CT اسکن و ام ار ای و

رادیو گرافی و ...تعیین تکلیف شده که ترخیص و یا جهت ادامه درمان به بخش های بستری منتقل می گردند.

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-4-31 11:39        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ